Beleid voor NGE (Niet Gesprongen Explosieven)

De gemeente Amsterdam wil op een veilige manier nieuwe grond voor woningbouw. Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet gesprongen Explosieven (NGE). Voor gebiedsontwikkeling is dit relevant. Voor de bouw moet duidelijk zijn wat er in de bodem kan worden verwacht en hoe je daar op een veilige manier mee omgaat. Zo zorgen eigenaren, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, investeerders en vele andere initiatiefnemers voor kwalitatieve en duurzame nieuwbouw: locaties van koop en huur, transformatie van leegstaande panden en zelfbouw.

De laatste jaren wordt er bij Gebiedsontwikkeling gekeken naar het oorlogsverleden van een gebied (in Nederland voornamelijk de Tweede Wereldoorlog). Bij bouwpercelen wordt vastgesteld of er kans is op Niet Gesprongen Explosieven. Deze gebieden worden verdachte gebieden genoemd. Er wordt beoordeeld hoe betrokkenen hiermee moeten omgaan. Naast veilig wonen, is veilig werken belangrijk. Het beleidsveld is in ontwikkeling.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met een consultant van Balance.

Onderzoeksmethoden NGE in ontwikkeling

Afbakening van verdachte gebieden is een vakgebied dat in Nederland in ontwikkeling is. Dit vraagt om beleidsontwikkeling en om goede onderbouwde methoden. Het uitvoeren van detectieonderzoek en de beoordeling welke maatregelen er nodig zijn, vraagt een deskundige blik waarbij Balance ook kijkt naar het budget. Het werkveld en de onderzoeksmethoden zijn volop in ontwikkeling bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Historisch vooronderzoek wordt gestructureerd opgezet.

In Nederland is een beperkt aantal (gecertificeerde) bedrijven actief op het gebied van advisering en detectieonderzoek inzake NGE. Het is essentieel om als opdrachtgever richting te geven aan de oplossingen die deze bedrijven bieden. Dit vraagt om kennis en ervaring met dit vakgebied. Amsterdam heeft Balance gevraagd als adviseur bij het Ambtelijk Adviesteam Niet Gesprongen Explosieven.

Bommenkaart detectie verdachte gebieden

Onze rol

De experts van Balance hebben relevante ervaring in de aansturing van NGE-projecten. De experts zijn op de hoogte van de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Al deze aspecten worden in de rol van adviseur voor de gemeente Amsterdam ingezet. De beschikbare financiële middelen worden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig ingezet.

Balance begeleidt historisch (voor-)onderzoek en gebiedsafbakening. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd. De uitvoering wordt begeleid. Financiële vraagstukken worden ingekaderd en getoetst. Waar nodig wordt beleid geconcretiseerd of ontwikkeld.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.