Partijen:

 1. De besloten vennootschap EIFFEL B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, 6825 MJ, aan de Meander 1061, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar commercieel directeur Bram van Beetz, hierna te noemen: “Opdrachtgever” of “EIFFEL”.

  en
 2. <BEDRIJFSNAAM VOLLEDIG UITGESCHREVEN>, gevestigd te <(POSTCODE)> <PLAATS> aan de <STRAATNAAM PLUS HUISNUMMER>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <NAAM BEVOEGD ONDERTEKENAAR VOLGENS KVK> hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;

Hierna ook afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:

 1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van juridische, financiële en bedrijfskundige dienstverlening.
 2. Opdrachtgever de hieronder omschreven werkzaamheden binnen de onderneming van de hieronder genoemde Opdrachtgever van EIFFEL (verder te noemen: “Derde”) door Opdrachtnemer wenst te laten uitvoeren onder de hierna volgende voorwaarden;
 3. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
 4. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 5. Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen voorkomen;
 6. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers[1] of gelijkgestelden[2]buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
 7. Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 30 april 2021 onder nummer 90821.25537.3.0 opgestelde modelovereenkomst;
 8. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 De opdracht

1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten:

Werkzaamheden

Derde

<NAAM KLANT>

Opdrachtomschrijving

< <>>

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Derde.

2.3 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of de Derde. Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal van <<>> tot en met <<>> werkzaamheden ten behoeve van de Derde uitvoeren. De inzet bedraagt gemiddeld <<>> uur per week, met wederzijdse flexibiliteit qua inzet.

3.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4 Nakoming

4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever en de Derde hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5 Vergoeding, facturering en betaling

5.1 Het uurtarief voor de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden is all-in en bedraagt € <<>>,- exclusief BTW.

5.2 Opdrachtnemer dient uiterlijk op de 2e (tweede) werkdag van de nieuwe maand de gewerkte uren over de voorgaande periode aan te leveren bij flexteam@eiffel.nl. Bij niet tijdige, onvolledige, of onjuiste invulling van de urenverantwoording heeft Opdrachtgever het recht de betaling aan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten. Opschorting van de betaling door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtnemer niet van de in dit artikel opgenomen verplichtingen.

5.3 Overwerk kan uitsluitend worden gedeclareerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

5.4 Facturatie vindt plaats per maand, o.v.v. project omschrijving en Derde en getekende urenverantwoording van de Derde. Factuur inclusief getekende urenverantwoording dienen uiterlijk de 5e (vijfde) werkdag van de nieuwe maand te worden ingediend bij flexteam@eiffel.nl

5.5 Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst factuur. Indien de Derde en/of Opdrachtgever specifieke eisen stelt als het gaat om de urenregistratie, of verantwoording en controle daarvan worden deze gevolgd. Facturering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geschiedt aan de hand van de door de Derde voor akkoord getekende urenstaat. Factuur inclusief voor akkoord getekende urenstaat kunnen digitaal worden ingediend bij flexteam@eiffel.nl.

5.6 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer. Indien er kosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van hulpmiddelen, materialen, e.d. dienen deze kosten schriftelijk overeengekomen te zijn.

Artikel 6 Voorkomen tussenkomstfictie

6.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Opdrachtgever mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze overeenkomst:

 1. vastlegt:
 • de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel;
 • het BTW-nummer van Opdrachtnemer; en
 1. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over:
 • aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde;
 • een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers;
 • het risico van non-betaling door de Derde.

6.2 Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor Opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.

6.3 Naar aanleiding van hetgeen bepaald is in artikel 6.1:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

<Nader in te vullen>

BTW nummer Opdrachtnemer

<Nader in te vullen>

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de derde

Vastgelegd in artikel 10 van de algemene Inhuurvoorwaarden van EIFFEL.

Concurrentie- en of relatiebeding is niet onredelijk beperkend

Zie artikel 9 van de algemene inhuurvoorwaarden van EIFFEL. Het relatiebeding is beperkt in zowel duur als in reikwijdte.

Het risico van non-betaling door de derde

Zie artikel 5.5 van deze overeenkomst van opdracht. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vindt plaats na accordering door Derde.

6.4 Indien Opdrachtnemer zichzelf in een bv heeft ondergebracht, dan is hij/zij geen zzp-er meer maar een werknemer van de bv. De bv dient in dat geval te voldoen aan de registratieplicht Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en de Derde voor de gevolgen van een onjuiste registratie en/of het ontbreken van een Waadi-registratie. Eventuele boetes die Opdrachtgever en/of de Derde krijgt opgelegd wegens het niet voldoen aan voornoemde verplichting door Opdrachtnemer, worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of de Derde vergoed.

Artikel 7 Toepasselijke Voorwaarden

7.1 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Inhuurvoorwaarden van EIFFEL BV van toepassing. Voormelde algemene voorwaarden worden als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehecht en worden geacht daarvan integraal onderdeel uit te maken. Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaart Opdrachtnemer de Algemene Inhuurvoorwaarden te hebben ontvangen, te accepteren en van toepassing te verklaren op deze overeenkomst.

Artikel 8 Afwijkende Voorwaarden

<CONTROLEER DE VOORWAARDEN VAN DE DERDE. EVENTUELE BEPALINGEN DIE DOOR DIENEN TE WERKEN RICHTING ZZP’ER, DIENEN VAN TOEPASSING TE WORDEN VERKLAARD>

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

10.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en voor akkoord getekend,

EIFFEL

Opdrachtnemer

Rechtsgeldig ondertekenaar

Rechtsgeldig ondertekenaar

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening

[1] artikelen 2a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 3 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

[2] artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 1 en 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

Bijlage 1

Flexibele schil EIFFEL / Algemene voorwaarden

Versie april 2021

1 Definities

In deze Algemene Inhuurvoorwaarden worden de volgende begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Diensten:

Alle door Opdrachtnemer krachtens een Opdrachtovereenkomst te leveren werkzaamheden.

EIFFEL:

EIFFEL BV alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen die tevens gebruik maken van deze Algemene Inhuurvoorwaarden.

Opdrachtnemer:

De wederpartij bij een Opdrachtovereenkomst met EIFFEL.

Derde:

Opdrachtgever van EIFFEL waarbij of ten behoeve van wie Opdrachtnemer wordt ingezet.

Opdrachtovereenkomst:

De individuele overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW e.v. en niet zijnde een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 e.v. BW waarop de bepalingen van deze Algemene Inhuurvoorwaarden van toepassing zijn en waarin de werkzaamheden en overige prestaties van EIFFEL en Opdrachtnemer worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Partij:

EIFFEL of Opdrachtnemer afzonderlijk

Partijen:

EIFFEL en Opdrachtnemer gezamenlijk

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Inhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtnemer en EIFFEL gesloten Opdrachtovereenkomsten tot het verrichten van Diensten ten behoeve van een Derde, waarbij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

2.2 Afwijkingen van de Algemene Inhuurvoorwaarden zijn uitsluitend van kracht tussen Partijen voor zover ze schriftelijk door EIFFEL zijn aanvaard en gelden slechts voor de Opdrachtovereenkomst waarop ze betrekking hebben.

2.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Inhuurvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt of anderszins haar rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. In dat geval treden Partijen in overleg om nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.

2.4 In geval van strijdigheid van bepalingen in de

Opdrachtovereenkomst en de Algemene Inhuurvoorwaarden, geldt de volgende rangorde:

 1. De Opdrachtovereenkomst
 2. De algemene Inhuurvoorwaarden

3 Totstandkoming Opdrachtovereenkomst

3.1 Een Opdrachtovereenkomst komt tot stand nadat deze door Partijen schriftelijk is aanvaard.

3.2 Partijen gaan uitsluitend een overeenkomst van opdracht aan en uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst. Tussen EIFFEL en Opdrachtnemer bestaat geen arbeidsrechtelijke relatie.

3.3 Bij het aangaan van een Opdrachtovereenkomst overlegt Opdrachtnemer op verzoek onverwijld de benodigde documentatie. Hiertoe kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) de relevante diploma’s, een Verklaring Omtrent Gedrag, een actueel uittreksel van de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel, btw-nummer alsmede gegevens betreffende het legitimatiebewijs (soort, nummer en geldigheidsduur) behoren. Voornoemde documentatie wordt op verzoek van EIFFEL ook tijdens of na afloop van de Opdrachtovereenkomst in geactualiseerde vorm door Opdrachtnemer verstrekt.

4 Zelfstandigheid en vrijwaring

4.1 Opdrachtnemer verklaart de in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep. Opdrachtnemer voldoet in dat kader aan alle bij of krachtens de wet ter zake gestelde eisen. Opdrachtnemer is zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van de Opdrachtovereenkomst verplicht om mee te werken aan het verschaffen van alle benodigde gegevens voor het aantonen van de zelfstandigheid.

4.2 Opdrachtnemer vrijwaart EIFFEL en stelt EIFFEL schadeloos voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst voor loonbelasting en de premies volksverzekeringen met betrekking tot de aan Opdrachtnemer uitbetaalde vergoeding.

4.3 Indien op enig moment blijkt dat de inzet van de Opdrachtnemer neigt naar een (fictieve) dienstbetrekking, is EIFFEL gerechtigd om de Opdrachtovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel onder nader door EIFFEL te stellen voorwaarden voort te zetten op basis van een andere contractvorm.

5 Tarieven, urenregistratie en facturatie

5.1 EIFFEL is voor de Diensten van Opdrachtnemer uitsluitend de tarieven verschuldigd zoals vastgelegd in de Opdrachtovereenkomst. De gehanteerde tarieven zijn ’all-in’ (excl. btw), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit tarief kan tijdens de looptijd van de Opdrachtovereenkomst (incl. verlengingen) niet worden aangepast, tenzij beide Partijen daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan.

5.2 Overwerk kan uitsluitend worden gefactureerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van EIFFEL. Indien sprake is van overwerk, is daarop het in lid 1 genoemde afgesproken tarief van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Opdrachtnemer dient uiterlijk op de 2e (tweede) werkdag van

de nieuwe maand de gewerkte uren over de voorgaande periode aan te

leveren bij flexteam@eiffel.nl

Bij niet tijdige, onvolledige, of onjuiste invulling van de urenverantwoording heeft Opdrachtgever het recht de betaling aan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten. Opschorting van de betaling door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtnemer niet van de in dit artikel opgenomen verplichtingen.

5.4 Facturering door Opdrachtnemer aan EIFFEL geschiedt telkens tegen het einde van de maand aan de hand van de door de Derde voor akkoord getekende urenstaat. Factuur inclusief voor akkoord getekende urenstaat dienen digitaal te worden ingediend bij flexteam@eiffel.nl.

5.5 Betaling door EIFFEL aan Opdrachtnemer geschiedt, met inachtneming van het vorige lid, binnen 30 dagen nadat de factuur (inclusief de door de Derde voor akkoord getekende urenstaat) door EIFFEL is ontvangen.

6 Looptijd, ontbinding en (tussentijdse) beëindiging Opdrachtovereenkomst

6.1 De looptijd van een Opdrachtovereenkomst wordt in de betreffende Opdrachtovereenkomst vastgelegd en eindigt nadien van rechtswege, derhalve zonder dat opzegging vereist is, behoudens een eventuele uitdrukkelijke verlenging van de opdracht.

6.2 Uitsluitend na uitdrukkelijk akkoord van EIFFEL kan een Opdrachtovereenkomst voor bepaalde nader overeen te komen duur worden verlengd.

6.3 EIFFEL is op elk ogenblik gerechtigd om een Opdrachtovereenkomst schriftelijk te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand. Tussentijdse beëindiging van een Opdrachtovereenkomst door Opdrachtnemer is mogelijk in het geval dat beide Partijen daarmee akkoord gaan.

6.4 Indien de Derde de opdracht (tussentijds) beëindigt, om welke reden dan ook, eindigt gelijktijdig en van rechtswege de betreffende Opdrachtovereenkomst tussen EIFFEL en Opdrachtnemer, zonder dat daarbij enige verplichting tot schade of kosten voor EIFFEL ontstaat.

6.5 EIFFEL is gerechtigd indien Opdrachtnemer in verzuim is met enige uit kracht van de wet, de algemene Inhuurvoorwaarden van EIFFEL, danwel de Opdrachtovereenkomst op haar rustende verplichting, de Opdrachtovereenkomst te ontbinden, danwel is EIFFEL gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Opdrachtovereenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding.

6.6 Beide Partijen zijn bevoegd de Opdrachtovereenkomst tussentijds, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 1. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of zelf haar faillissement heeft aangevraagd;
 1. aan de andere Partij voorlopige surseance van betaling is verleend dan wel in geval de andere Partij voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd;
 1. de andere Partij een procedure tot liquidatie of juridische fusie of splitsing van haar onderneming in gang heeft gezet;
 1. in geval van een ernstige contractuele toerekenbare tekortkoming van de andere Partij.
 1. de andere Partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Opdrachtovereenkomst, te voldoen;
 1. de andere Partij gedurende een redelijke, door de ene Partij, schriftelijk te stellen termijn, ten gevolge van overmacht tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen;

voorgaande voor zover een van deze omstandigheden ontbinding van de Opdrachtovereenkomst rechtvaardigt. Op elk der Partijen rust de verplichting de wederpartij onverwijld en tijdig op de hoogte te stellen indien een van de bovengenoemde omstandigheden zich voordoen.

7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle rechten, expliciet ook de intellectuele eigendomsrechten, die ontleend kunnen worden aan inspanningen geleverd door Opdrachtnemer tijdens de duur van de Opdrachtovereenkomst en ten dienste van de opdracht horen onverkort toe aan de Derde. Opdrachtnemer verplicht zich reeds nu voor alsdan haar medewerking te verlenen aan een rechtsgeldige levering van de intellectuele eigendomsrechten.

7.2 Alle zaken en alle op schrift gestelde bescheiden van welke aard dan ook, die aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld blijven eigendom van de Derde en/of EIFFEL (afhankelijk van welke partij de betreffende zaken/bescheiden afkomstig zijn). Bij beëindiging van de Opdrachtovereenkomst, of zoveel eerder als wordt verlangd, dienen de

eigendommen onmiddellijk aan de Derde en/of EIFFEL ter beschikking worden gesteld.

8 Geheimhouding

8.1 Opdrachtnemer is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de Derde en/of EIFFEL zoals, maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, financiële of technische gegevens, klantengegevens waarover Opdrachtnemer in het kader van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen c.q. zij redelijkerwijs kan bedenken dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden.

8.2 Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Derde en/of EIFFEL (afhankelijk van welke partij de betreffende gegevens afkomstig zijn) kunnen deze gegevens aan derden worden verstrekt, tenzij dit mocht geschieden ingevolge onherroepelijk rechterlijk vonnis of een ondubbelzinnig wettelijk voorschrift.

8.3 Opdrachtnemer zal de informatie bedoeld in het eerste lid niet voor een ander doel aanwenden dan ter uitvoering van de Opdrachtovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Opdrachtnemer zal in publicaties of reclame-uitingen geen meldingen maken van de Opdrachtovereenkomst en de resultaten hiervan en zal de naam van de Derde en/of EIFFEL niet gebruiken als referentie, tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van EIFFEL.

8.5 Het in dit artikel bepaalde blijft van kracht ook na beëindiging van de Opdrachtovereenkomst.

9 Relatiebeding

9.1 Het is Opdrachtnemer zonder schriftelijke toestemming van EIFFEL niet toegestaan om gedurende de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst alsmede binnen 12 (twaalf) maanden na afloop van de Opdrachtovereenkomst, direct of indirect Diensten te verrichten ten behoeve van de Derde (of een op enigerlei wijze aan haar gelieerde organisatie) waarvoor de Opdrachtovereenkomst is uitgevoerd op straffe van verbeurte aan EIFFEL van een direct, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van € 50.000,= per overtreding plus een bedrag van € 1.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van overtreding, en laat onverlet het recht van EIFFEL nakoming van deze overeenkomst te verlangen en volledige schadevergoeding te vorderen.

10 Aansprakelijkheid en verzekering

10.1 Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) tegenover de Derde en/of EIFFEL, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor vergoeding van de door de Derde en/of EIFFEL of hun personeel geleden of te lijden directe schade.

10.2 De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van € 250.000,- tot een maximale vergoeding van € 500.000,- per jaar. Deze beperkingen gelden niet indien sprake is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen opzet, grove schuld of nalatigheid.

10.3. Opdrachtnemer zal EIFFEL vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in lid 1 bedoeld. Aan deze vrijwaring zijn geen kosten voor EIFFEL verbonden.

10.4 Opdrachtnemer heeft en houdt zich adequaat (conform voorgaande artikelleden) verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer legt op verzoek van EIFFEL onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling voor de hiervoor benoemde verzekeringen over. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EIFFEL de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van EIFFEL zonder bedoelde toestemming.

11 Algemene bepalingen

11.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen Partijen zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.