Met wie delen wij persoonsgegevens

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om en wij delen deze gegevens niet zonder gegronde redenen buiten onze organisatie. Wij delen persoonsgegevens als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om uitvoering aan de overeenkomst te geven die wij zijn aangegaan. Denk aan het doorgeven van de gegevens een medewerker aan onze leasemaatschappij in verband met de overeengekomen verstrekking van een leaseauto of aan het laten zien van de werkervaring aan een (potentieel) opdrachtgever.

Ook kunnen wij worden gehouden om persoonsgegevens van een werknemer te verstrekken aan onze klantrelatie, ter voorkoming van het risico op inlenersaansprakelijkheid. In dat geval kunnen wij NAW-gegevens, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit, soort identiteitsbewijs (inclusief nummer en geldigheidsduur) verstrekken.

Daarnaast verstrekken wij gegevens aan derden voor zover dat wettelijk is vereist. Zo moeten wij bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, denk aan gegevens voor de Belastingdienst.

Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens van onze werknemers en andere door ons ingeschakelde natuurlijke personen kunnen worden verwerkt in het kader van inspecties ten behoeve van het verkrijgen of behouden van gewenste certificeringen in het kader van onze dienstverlening, zoals NEN-4400-1.

Tot slot besteden wij ook bepaalde werkzaamheden uit aan andere partijen. Zo hebben wij onze salarisadministratie en het beheer van onze klantendatabase (deels) uitbesteed aan een externe dienstverlener. In die situaties maken we duidelijke en passende afspraken maken over de omgang met de persoonsgegevens en aan welke technische en organisatorische beveiligingseisen moet worden voldaan. Uiteraard delen wij slechts die persoonsgegevens die nodig zijn. 

Terug naar Privacyverklaring >