Met een Talent Motivatie Analyse (TMA) is het mogelijk om de drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten, competentieniveau en beroepsinteresses van een deelnemer in kaart te brengen. Bij een TMA wordt een aantal persoonsgegevens gebruikt, welke wij in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Graag lichten wij hieronder toe wie wij zijn, van wie wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn en wat de doeleinden daarvoor zijn.

Wie zijn wij?

EIFFEL B.V. (EIFFEL) is gevestigd te Arnhem [6825 MJ], aan de Meander 1061 en wordt aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij zetten de TMA in voor onze sollicitanten en onze werknemers. Op verzoek zetten wij de TMA ook in voor (de medewerkers van) onze opdrachtgevers.

Daarnaast kan een deelnemer aan de TMA ook anderen vragen om hem of haar van feedback te voorzien. Deze feedback wordt ter ondersteuning van zijn of haar TMA verwerkt. Degene die de feedback geeft, ontvangt daarvoor een uitnodiging per e-mail, in welk kader eveneens wordt gevraagd om naam, e-mail, geslacht, organisatie en functie.

Welke gegevens verwerken wij bij deelname aan een tma?

Voor het uitvoeren van de TMA maken wij gebruik van de TMA Portal waar wij een licentie op hebben van TMA B.V. (uitgever). Daarin / daarmee worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Organisatie
 • Functie
 • Scores die een indicatie geven over de drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten, beroepsinteresses en competenties van een deelnemer. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien een deelnemer één of meer analyses invult en afrondt of indien feedbackgevers en/of assessors één of meer feedback c.q. assessment analyses invullen over een deelnemer.
 • Teksten over de deelnemer die voortkomen uit de ingevulde vragen en de geschreven conclusies c.q. opmerkingen. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien een deelnemer, feedbackgevers en/of assessors deze teksten geschreven hebben en in de TMA Portal hebben geplaatst.
 • Rapportages en dashboards met geschreven en gevisualiseerde output op basis van de scores, teksten en persoonsgegevens die over een deelnemer beschikbaar zijn in de TMA portal.

De volgende persoonsgegevens van de deelnemer worden verwerkt door de uitgever en zijn alleen beschikbaar voor de uitgever. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om foutmeldingen te verhelpen, de activiteiten van deelnemers in de TMA Portal te loggen, deelnemers te ondersteunen bij het gebruik van de TMA Portal en de beveiliging en gebruikerservaring van de TMA Portal te verbeteren:

 • Het IP adres van de deelnemer
 • De locatie van de deelnemer op basis van IP adres
 • Het besturingssysteem dat de deelnemer gebruikt
 • De browser die de gebruiker gebruikt
 • Het tijdstip van inloggen van een gebruiker

De volgende persoonsgegevens van de deelnemer kunnen optioneel aanvullend op de hierboven beschreven persoonsgegevens anoniem worden verwerkt door de uitgever indien verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en beloningsonderzoek:

 • Salarisniveau van de gebruiker
 • Percentage van het dienstverband (voltijd/deeltijd)
 • Werk- en denkniveau
 • Opleidingen
 • Nationaliteit

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?

De uitkomst van TMA is een rapport met scores op drijfveren van de deelnemer. Dat rapport maakt het in een sollicitatieprocedure bij EIFFEL mogelijk om gericht(er) met de sollicitant in gesprek te gaan. Voor medewerkers in dienst biedt het rapport vervolgens een goede basis om het ontwikkeltraject (performance- en talentmanagement) zo optimaal mogelijk in te richten. Enerzijds geven wij hiermee uitvoering aan (de totstandkoming van) de arbeidsovereenkomsten die wij sluiten. Anderzijds hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de inzet van de TMA om adequaat invulling te geven aan onze reguliere bedrijfsactiviteiten waarin talent en ontwikkeling centraal staan.

Daarnaast maakt de TMA regelmatig onderdeel uit van onze dienstverlening. Wij zetten TMA in bij onze opdrachtgevers om versnelling in de organisatie, teams en persoonlijke ontwikkeling te faciliteren. In dat geval verwerken wij deze persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten.

De contactgegevens zijn nodig om de deelnemer toegang tot de TMA te verlenen en contact te kunnen onderhouden. Via e-mail ontvangt de deelnemer een link waarmee hij of zij kan inloggen.

Hoelang bewaren wij de TMA?

De TMA-gegevens van onze sollicitanten verwijderen wij uiterlijk binnen twee kalenderjaren na de sollicitatieprocedure. Deze termijn is voor ons van belang, omdat met regelmaat functies vrijkomen op inhoudelijk uiteenlopende vakgebieden. De behoefte is daarom groot om een sollicitant die niet voor de ene functie in aanmerking komt, nog een zekere periode uit te kunnen nodigen voor een andere functie.

Indien de sollicitant in dienst treedt, bewaren wij de gegevens ten behoeve van de ontwikkeling tijdens het dienstverband. Na uitdiensttreding gaan wij binnen twee jaar over tot verwijdering van de TMA.

Voor andere deelnemers (bij opdrachtgevers) geldt dat de afgenomen TMA wordt verwijderd na 12 maanden, tenzij in overleg met de opdrachtgever een andere bewaartermijn wordt overeengekomen, bijvoorbeeld als een meer langdurig ontwikkeltraject wordt ingezet.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Sollicitatieprocedure

De TMA wordt afgenomen door een gecertificeerd TMA-expert. Ten behoeve van de sollicitatieprocedure kan het TMA rapport worden ingezien door de TMA-expert en de beoogd leidinggevende van de sollicitant.

Tijdens dienstverband met EIFFEL
Vanaf het moment dat een medewerker in dienst is van EIFFEL krijgt de performancemanager toegang tot de TMA, in het kader van performance- en talentmanagement.

Deelnemers van opdrachtgevers

Voor externe deelnemers (opdrachtgevers) geldt dat alleen de TMA-expert toegang tot het rapport heeft. De TMA wordt door EIFFEL niet verstrekt aan een werkgever van een deelnemer.

Voor het uitvoeren van de TMA wordt gebruik gemaakt van de TMA Portal waar wij een licentie op hebben van TMA B.V. (uitgever). EIFFEL heeft met TMA een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin passende technische en organisatorische afspraken zijn gemaakt over de verwerking van de TMA’s.

Welke rechten hebben betrokkenen?

Elke deelnemer die gegevens achterlaat voor deelname aan de TMA, heeft het recht om de gegevens in te zien en daarvoor een verzoek in te dienen. Ook een verzoek tot rectificatie, beperking van het gebruik of voor het laten wissen kan worden ingediend. Daarnaast heeft elke deelnemer het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Tot slot heeft degene die, voor zover dat van toepassing is, toestemming heeft verleend voor het gebruik van de persoonsgegevens, het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Verzoeken die verband houden met het voorgaande kunnen gericht worden aan:

Per post via:

EIFFEL B.V.
t.a.v. afdeling HR
Postbus 3142
6802 DC ARNHEM

Per e-mail via:

security@eiffel.nl
(Via dit e-mailadres kan ook contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming van EIFFEL)


Heb je vragen, klachten of is er sprake van een datalek?

Mocht je een bezwaar of een klacht hebben over een van onze persoonsgegevensverwerkingen, dan kun je via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend trachten wij tot een passende oplossing te komen. Daarnaast heb je te allen tijde het recht om je voor een eventuele klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er (vermoedelijk) sprake van een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via security@eiffel.nl. Vermeld in dat geval je naam, je contactgegevens en een omschrijving van de situatie.