De coronapandemie heeft grote impact gehad op het inkoopbeleid en de contractering van 2021. Ondanks dat we nog steeds te maken hebben met de gevolgen van het virus, zetten zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich in om de reguliere zorg te kunnen continueren. Met het inkoopbeleid van 2022, dat alle zorgverzekeraars op 1 april publiceerden, is ook aandacht voor de positieve ontwikkelingen die het virus tot gevolg had. Wij lazen de inkoopdocumenten voor de medisch specialistische zorg (MSZ) van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis. Om een handje te helpen, hebben wij de belangrijkste digitale ontwikkelingen voor je op een rij gezet. 

Versnelling op digitale zorg

In de MSZ hebben we landelijk te maken met een groeiende zorgvraag, personeelstekort en stijgende zorgkosten. Vernieuwing is nodig om de MSZ op lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden, benadrukken de zorgverzekeraars in hun inkoopbeleid voor 2022.

Met de uitbraak van het coronavirus is er een versnelling op gang gekomen op het gebied van digitalisering en technologische oplossingen in de zorg. Veel zorg vindt sinds 2020 op afstand en vaak zelfs in thuisomgeving plaats via telemonitoring en beeldbellen. Digitale zorg wordt gezien als een nieuwe vorm van zorg die steeds vaker ingezet wordt en moet worden. Een stap richting het nieuwe normaal?

Experimenteren met digitale initiatieven

VGZ benadrukt met het inkoopbeleid in 2022 speciale aandacht te geven aan het onderwerp digitalisering. Zij zien digitalisering als aanjager van zinnige en persoonsgerichte zorg. Het biedt de kans om zorg persoonlijker en efficiënter te organiseren. Het versterkt langetermijndoelstellingen als kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en het leidt bovendien tot meer dynamiek in de zorgmarkt. Vanuit dit oogpunt wilt VGZ de zogeheten ‘good practices’ en initiatieven rond digitaliseren versneld opschalen en doelen afspreken voor de reductie van het aantal fysieke poliklinische consulten. Bovendien wilt VGZ samen met zorgaanbieders experimenteren met vernieuwingen die de digitalisering voor zorgpaden mogelijk maakt. 

CZ beschrijft juist dat er de afgelopen jaren al veel geëxperimenteerd is met innovatieve oplossingen om de zorg op een andere manier in te vullen. CZ wilt met zijn inkoopbeleid voor 2022 succesvolle en bewezen digitale interventies op brede schaal inzetten, de tijd van experimenteren is voorbij. Zij zijn gemotiveerd om de digitale zorg onderdeel te laten worden van het huidige behandelaanbod, bijvoorbeeld door het gebruik van telemonitoring voor chronische zorg, digitale consulten en de inzet van andere digitale oplossingen in de plaats van bestaande zorg. Door de inzet van digitale oplossingen neemt de arbeidsproductiviteit van zorg toe en kunnen er meer patiënten geholpen worden, terwijl de kosten per patiënt dalen. Zo snijdt het mes volgens CZ aan twee kanten.

Toekomstbestendigheid van zorg

Ook Menzis verwacht dat digitalisering in toenemende mate ingezet zal worden om de zorg voor verzekerden beschikbaar en toegankelijk te houden. De inzet van digitale technieken is in de visie van Menzis een passende oplossing voor uitdagingen zoals personele krapte, maakt doelmatige efficiënte zorg mogelijk en draagt bij aan het plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen ontvangen van zorg. De verzekerde kan hierbij zelf de regie nemen, bijvoorbeeld op het vlak van telemonitoring, maar ook door samen te beslissen over digitale consulten of door digitale keuzehulpen in te zetten tijdens een behandeltraject. Tegelijkertijd biedt digitale zorg de kans om de inzet van beschikbaar en deskundig personeel te optimaliseren, zodat de zorg geleverd kan worden die nodig is en digitale vaardigheden van het personeel verbeterd kunnen worden. Door passende en/of effectief bewezen digitale zorg in te zetten, werkt Menzis mee aan de transformatie van (zorgsoortoverstijgende) zorgpaden.

Zorg dichter bij huis

Naast een doelmatige, efficiënte inzet van zorgpersoneel en financiële middelen, is digitale zorg een mogelijkheid om beter aan te sluiten bij de hedendaagse klant- of patiëntvraag. In het beleid van Zilveren Kruis staat hierover het volgende: ‘Klanten ontvangen graag zorg dichterbij, bijvoorbeeld door zorg digitaal of thuis te ontvangen. Hiervoor zetten wij ons al sinds 2017 in onder het thema Zorg Veilig Thuis. Met onze zorgpartners realiseerden wij mooie nieuwe zorgconcepten, zoals telemonitoring van hartfalenpatiënten met HartWacht en de opschaling van 100% online GGZ-behandelingen. Wij blijven ons voor deze transitie inzetten onder de noemer zorg dichterbij’. Vanuit deze gedachte stimuleert Zilveren Kruis met het inkoopbeleid voor 2022 bijvoorbeeld dat patiënten hun chemobehandeling thuis kunnen ontvangen, of dat een bezoek aan de huisarts georganiseerd wordt in de vorm van beeldbellen.

Landelijke trend: van fysiek naar digitaal

In de MSZ zijn op digitaal vlak het afgelopen jaar veel veranderingen doorgevoerd, dat is duidelijk. Veranderingen die de zorgverzekeraars met hun inkoopbeleid de volgende jaren willen uitbreiden en versneld willen doorzetten.

Met deze ambitie scharen de verzekeraars zich achter het NVZ-programma Digitale Zorg. Dit is een landelijk initiatief dat als doel heeft de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg te stimuleren en ondersteunen. De digitale transformatie is ingrijpend en vraagt om een andere manier van werken en organiseren van zorg, benadrukt het programma.

Om de vergaande transformatie vorm te geven, heeft het programma een concrete doelstelling geformuleerd. Opvallend is dat alle vier de verzekeraars de doelstelling van het programma een-op-een hebben overgenomen in hun inkoopbeleid voor 2022. Zij willen alle vier het aantal fysieke poliklinische bezoeken met minstens 25% terugdringen door digitale mogelijkheden als beeldbellen en telemonitoring breder in te zetten. Hiermee zetten de verzekeraars gezamenlijk de beweging in van fysiek naar digitaal. Een stapje richting het nieuwe, digitale normaal?

 

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen