In onze dagelijkse financiële praktijk zien wij dat organisaties over het algemeen hun planning en control goed op orde hebben. Op gezette tijden en met bekende rapportages wordt vanuit het financiële domein inzicht verschaft en sturingsinformatie gegeven aan de organisatie. Maar juist nu, dient dagelijks extra focus gelegd te worden op de cashflow van de organisatie. Wat komt er op dagbasis binnen en wat wordt er uitgegeven. Een zeer belangrijke indicator om in deze onzekere tijden scherp in beeld te hebben en om op te kunnen anticiperen.

Maar hoe zit het ook al weer met die cashflow? Onderstaand het theoretisch kader.

Cashflow statement / kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht, ook genoemd een “staat van herkomst en besteding der middelen”, is een overzicht van je geldstromen die gedurende een bepaalde periode in een organisatie binnenkomen en uitgaan. Het verklaart de mutatie in de liquide middelen, zijnde de banksaldi en de kas. Grote bedrijven en middelgrote bedrijven zijn verplicht om een kasstroomoverzicht op te nemen in haar jaarrekening. Deze kasstroomoverzichten verklaren de geldstromen in het gepubliceerde boekjaar.

Een kasstroomoverzicht geeft stakeholders, zoals banken en aandeelhouders, inzicht in o.a.:

  1. Liquiditeits- en solvabiliteitspositie,
  2. Het vermogen van de onderneming om geldstromen te genereren,
  3. Hoe de onderneming haar activiteiten gedurende het boekjaar heeft gefinancierd,
  4. En geeft aan wat de kwaliteit is van het behaalde resultaat.

Een positief resultaat is een mooie indicator, maar met een positief resultaat alleen kunnen de schulden niet betaald worden als deze vastzitten in je debiteuren, voorraden of vaste activa. Het kasstroomoverzicht in de jaarrekening wordt gebruikt om terug te kijken, maar vooruit kijken is en blijft voor alle bedrijven, onafhankelijk in welke tijden men opereert en leeft, belangrijk. Een kasstroomoverzicht/-prognose geeft inzicht of een bedrijf er financieel goed voor staat en het in staat is om aan de verplichtingen te voldoen op de korte termijn, maar een kasstroomprognose geeft ook inzicht of er voldoende cash gegenereerd wordt om aan de verplichtingen te voldoen op de (middel)lange termijn.

Hoe worden kasstroomoverzichten en kasstroomprognoses opgesteld? Dit kan plaatsvinden op 2 manieren, namelijk volgens:

  1. De directe methode, weergave van de werkelijke ontvangen en uitgegeven bedragen en
  2. De Indirecte methode, weergave van de kasstromen gerubriceerd naar activiteiten.

De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft in haar richtlijnen aan dat de directe methode het meest zuivere is, maar daarmee nog niet een aansluiting zichtbaar is met het bedrijfsresultaat en de kasstroom uit bedrijfsoperaties. De indirecte methode ligt daarmee voor de hand. In haar richtlijnen (RJ 360.209) wordt het kasstroomoverzicht / kasstroomprognoses onderverdeeld in een drietal onderdelen:

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit operationele activiteiten zijn alle kasstromen die uit de bedrijfsvoering voortvloeien, zoals resultaat uit het boekjaar, gecorrigeerd met onderdelen die niet leiden tot een cash in of out, mutaties in je voorraden, debiteuren, crediteuren en voorzieningen.Een negatieve kasstroom uit operationele activiteiten geeft aan dat de liquiditeitspositie van het bedrijf zorgelijk is.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten zijn alle kasstromen die betrekking hebben op koop en verkoop van vaste activa. In een gezonde organisatie zal deze kasstroom negatief zijn. Er wordt namelijk meer geinvesteerd in bijvoorbeeld je machinepark, productie-locaties, ontwikkelkosten van medicijnen dan dat er wordt gedesinvesteerd in bijvoorbeeld je machine-capaciteit.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten zijn al die activiteiten die nodig zijn om de eerste 2 kasstromen te kunnen financieren. De kasstroom kan positief alsmede negatief zijn. Positief als geld wordt aangetrokken bij bijvoorbeeld een bank of bij aandeelhouders, negatief als er wordt afgelost op een lening.

Advies

Zeker in deze onzekere tijd is het belang van een goed kasstroomoverzicht en grip op de kasstroommutaties groter dan ooit! Kasstromen begrijpen en weten hoe je deze kunt beïnvloeden is cruciaal voor de beheersing van je organisatie. Zorg voor een dagelijkse update, zodat je niet verrast wordt door onvoorziene bewegingen in je geldstromen. Kijk niet alleen naar het nu, maar ook vooruit: hoe ziet de ontwikkeling van je kasstromen eruit en zijn verschillende scenario’s te bedenken? Alleen dan stel je jezelf in staat om maximaal grip te hebben op de financiële performance van je organisatie.

Hulp nodig bij het maken van een liquiditeitsforecast. Met het Cash-kompas maken we een snelle liquiditeitsprognose voor jouw organisatie. 

EIFFEL Cash-kompas
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen