Met de provinciale verkiezingsuitslag van 20 maart net achter de rug, lijken de gemeenteraadsverkiezingen alweer heel ver weg. Maar deze waren één jaar geleden, op 21 maart 2018 om precies te zijn. Toen waren klimaat en duurzaamheid ook onderwerp van de campagne en het debat, zowel landelijk als lokaal. Inmiddels hebben alle gemeenten een coalitieakkoord en een nieuw college. Zijn de uitgesproken ambities ook al omgezet in daden?  

Wij hebben onderzocht hoe gemeenten omgaan met het realiseren van hun duurzaamheidsambities. En wat blijkt? Gemeenten vinden klimaat en duurzaamheid belangrijk. 92% van alle onderzochte gemeenten heeft minimaal één ambitie/onderwerp beschreven over duurzaamheid en klimaat in het coalitieakkoord.  

De top drie van meest genoemde ambities/onderwerpen is:

  1. Energietransitie (66%) 
  2. Stimulerende maatregelen voor burgers en ondernemers (59%) 
  3. Zonne-energie (58%) 

In onderstaand schema zijn de gevonden 18 ambities/onderwerpen weergegeven. 

De 18 duurzame ambiies van gemeenten

Het grootste deel van de gemeenten heeft tussen de één en zes ambities/onderwerpen opgenomen in het coalitieakkoord. Er is één gemeente die 16 van de 18 ambities heeft opgenomen, dat is de gemeente Amersfoort.

Onderstaand overzicht geeft het aantal gemeenten naar aantal kenmerken weer.

Aantal gemeenten naar aantal duurzame ambities

Het onderzoek

In 2018 waren er nog 381 gemeenten. Van deze 381 gemeenten hebben wij willekeurig 131 (35%) coalitieakkoorden doorgelicht om zo een representatief beeld te krijgen van de klimaatambities in gemeenteland.

Hierbij hebben we geen kwalitatieve weging of oordeel gegeven over de zwaarte of inhoud van de beschreven ambities. De coalitieakkoorden zijn hiervoor te beknopt en op hoofdlijnen geschreven. We hebben ons beperkt tot een kwantitatief onderzoek op de aanwezigheid van ambities/onderwerpen in coalitieakkoorden gericht op ‘duurzaamheid’ en ‘klimaat’. Deze laatste woorden staan bewust tussen haakjes. Tijdens het onderzoek moesten we constateren dat de begrippen ‘duurzaamheid’ en ‘klimaat’ heel verschillend gebruikt worden. Vaak als containerbegrip met daaronder veel verschillende doelstellingen. Daardoor is het voor de uitvoering daarna lastig te bepalen waar je nu staat en wat bijdraagt aan het realiseren van de ambitie.

We hebben daarom de concrete ambities/acties die door de betreffende coalitie benoemd zijn op het gebied van duurzaamheid en klimaat verzameld. Uit alle onderzochte coalitieakkoorden hebben we de ambities/onderwerpen in 18 categorieën kunnen indelen. Variërend van het brede begrip ‘energietransitie’ tot het specifiek opzetten/onderzoeken van een warmtenet. En van het brede begrip CO2 (neutraal) tot het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en het aanleggen van energiezuinige straatverlichting.  

Ambitieuze gemeente, en nu?

In de dagelijkse praktijk zien wij vaak een gat tussen uitgesproken ambities, beschreven doelstellingen en de daadwerkelijke realisatie daarvan. Niet alleen binnen gemeenten en de overheid, maar ook bij onze klanten in de profit markt. Om doelstellingen überhaupt te kunnen realiseren, heb je een heldere definitie nodig; wat wil ik gaan realiseren? Daarna komt de vraag; waar sta ik nu? En tot slot; hoe weet ik dat wat ik doe, bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling (monitoring en (bij)sturen).

Uit de coalitieakkoorden blijkt dat de nieuwe coalities klimaat en duurzaamheid belangrijk vinden. Maar de coalitieakkoorden bevatten nauwelijks concrete uitvoeringsplannen. Dat is - gelet op het karakter van een coalitieakkoord (de hoofdlijnen) - ook logisch. Hoe vindt de verdere concretisering en definiëring nu plaats? Weten gemeenten waar ze nu staan? Hoe sturen gemeenten op de realisatie?

In ons volgende artikel nemen we je mee in ons vervolgonderzoek hoe gemeenten de vertaling van de afgesproken ambities maken. Zijn de ambities uit de coalitieakkoorden daadwerkelijk concreet gemaakt in de eerste programmabegroting van de nieuwe colleges? Wil je dit artikel direct in je inbox ontvangen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Over de auteur
Klaas Kelly Business consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen