In Nederland ligt er ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. De kans dat er bij graafwerkzaamheden een kabel of leiding wordt geraakt, is groot. Maar wie is aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat?

Mogelijke oorzaak: geen onderzoek naar ligging van kabels en leidingen

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is ingevoerd met als doel het beperken van de schade als gevolg van graafwerkzaamheden. Op grond van deze wet is de grondroerder verplicht om zijn werkzaamheden zorgvuldig te verrichten. Daarom moet hij voor de werkzaamheden een graafmelding, ook wel een KLIC-melding genoemd, doen. 

Verder moet de grondroerder onderzoek doen naar de precieze ligging van de kabels en leidingen door het graven van proefsleuven. De werkelijke ligging van kabels en leidingen kan afwijken van de tekening. In de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces is bepaald dat er proefsleuven gegraven moeten worden als er - volgens de tekening - binnen 1,5 meter naast het graafprofiel kabels en leidingen bevinden. De grondroerder mag verwachten dat de tekening tot op één meter nauwkeurig is.

Zorgplicht grondroerder

De Hoge Raad heeft op 25 mei 2018 een arrest gewezen over de zorgplicht van de grondroerder bij graafwerkzaamheden. De casus is als volgt: in 2013 heeft de verweerster renovatiewerkzaamheden aan een damwand uitgevoerd. Aan de waterzijde is een nieuwe damwand tegen de oude damwand geplaatst. Tijdens de werkzaamheden is er schade aan een kabel ontstaan. Verweerster heeft voor de werkzaamheden een graafmelding gedaan en twee proefsleuven gegraven. De kabel is toen op de plaats aangetroffen zoals op de tekening stond.  

Later blijkt dat de kabel na de tweede proefsleuf afbuigt richting de damwand en zelfs onder de damwand door loopt. De grondroerder dacht dat de kabel in één rechte lijn langs de damwand door zou lopen. De netbeheerder vordert in deze zaak een schadevergoeding van de grondroerder. 

De Hoge Raad bepaalt dat een grondroerder niet blindelings mag vertrouwen op de aan hem verstrekte tekeningen. De ligging van een kabel kan, zoals blijkt uit deze casus, afwijken van de tekeningen. Wanneer de grondroerder wel op de tekeningen mag vertrouwen, hangt af van de omstandigheden van het geval. In dit geval was de kabel al halverwege de jaren vijftig gelegd. Sindsdien waren er ook veel werkzaamheden op de grond plaatsgevonden. Hierdoor was de kans groot dat de kabel in de loop der jaren was verschoven. Daarom mocht de grondroerder niet op de tekening vertrouwen en had hij meer onderzoek naar het verloop van de kabel moeten doen.

Aansprakelijkheid

Uit dit arrest blijkt dat een grondroerder niet te gemakkelijk mag afgaan op een tekening waarop de kabels en leidingen zijn aangegeven. Het is van belang dat, voordat met de graafwerkzaamheden wordt begonnen, de grondroerder uitgebreid onderzoek doet naar de ligging van kabels en leidingen. De aansprakelijkheid van schade door graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen ligt dus bij de grondroerder indien er voorafgaand geen uitgebreid onderzoek verricht is.

Over de auteur
Tim Buskermolen Legal professional
test 1
test 2
"Het Privacy Shield met de Verenigde Staten is ongeldig verklaard" Legal

"Het Privacy Shield met de Verenigde Staten is ongeldig verklaard"

“Het Privacy Shield met de Verenigde Staten is ongeldig verklaard”. Alle privacy experts zie je hierover schrijven op social media. Maar het Privacy Shield, wat is dat eigenlijk? Is dat vergelijkbaar met het Rocket Shield van de VS? Nee, niet echt. Beide schilden moeten bescherming bieden, maar het Privacy Shield beschermt onze persoonsgegevens die worden verwerkt in de VS en het raketschild beschermt ons tegen ee...

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen