Steeds meer organisaties zijn bezig met een agile transitie. Een probleem met dit soort trajecten is dat tijd en focus ontbreken om dit op te pakken en tot een goed einde te brengen. De waan van de dag regeert en de afdeling Finance wordt er nauwelijks bij betrokken. Bovendien is het lastig om te bedenken welke concrete stappen je moet zetten. In dit artikel lees je 4 tips die jou als controller houvast geven!

1. Start met inventariseren

Iedere agile transitie is anders. Dat komt natuurlijk doordat de beginsituatie tussen organisaties verschilt; zoals de omgeving, klantwensen, producten, processen, organisatiestructuur en niet te vergeten mensen. Daarnaast verschilt ook het beoogde doel. Waar de één tevreden is met een paar multidisciplinaire teams die agile kunnen werken, streeft de ander naar een (bijna) 100% agile organisatie. Maar wat past het beste bij welke situatie? Wanneer is agile de oplossing en wanneer voldoet bijvoorbeeld Lean beter? 

Start met een inventarisatie van de mate van volwassenheid in agile werken en de ambities op dit gebied. Door vragen te stellen en te observeren breng je in kaart wie al agile werkt. Zijn dit slechts enkele personen binnen ICT of is er al sprake van een groot aantal teams verspreid over de gehele organisatie? En is de agile aanpak nog ad hoc of al volledig gestandaardiseerd? Omarmt het management agile of kijken ze op afstand toe? Is er sprake van een duidelijk ambitie op dit gebied?

2. Breng de huidige en gewenste situatie voor Finance in kaart

Besteed binnen deze inventarisatie ook aandacht aan de vraag: hoe is Finance hierbij aangehaakt? Vervolgens kun je in kaart brengen wat Finance nu aan producten en diensten levert en hoe deze tot stand komen. Het beste is om dit met het hele team te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop. 

Daarna vraag je de bestaande en nieuwe (interne) klanten van Finance - zoals product owners – wat zij nu echt verlangen. Stel vragen als ‘Wat zijn jouw grootste uitdagingen?’ en ‘Hoe kunnen wij jou daarbij helpen?’. Door de gewenste dienstverlening te vergelijken met de huidige, ontstaat inzicht in de te nemen stappen op het gebied van de te leveren producten, de te volgen processen en de advisering.

3. Aan de slag met Controltools

Uit ervaring weten we dat er meestal werk aan de winkel is op het gebied van:

  • registreren (OPEX of CAPEX?)
  • budgetteren (waardeketens?)
  • kostenverdeling (wel of niet tijdschrijven?)
  • sturing (hoe stuur je op waarde?)
  • mensen (zijn onze controllers al ‘agile-proof’?)

Dit zijn onderwerpen waar je concreet mee aan de slag kunt. Bovengenoemde inventarisatie en gesprekken leveren hiervoor doorgaans uitstekende input.

Agile control stelt specifieke eisen aan de moderne controller en daar moet je dus ook iets mee. Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar. Een bruikbare tool om dit in kaart te brengen en te komen tot concrete ontwikkeladviezen op individueel- en teamniveau die EIFFEL hiervoor gebruikt is de Talent Motivatie Analyse (TMA).

4. Dashboarding

Agile werken betekent naast sturen op klantwaarde ook maximale transparantie. Binnen de teams, maar ook richting andere stakeholders. Dit doe je door optimaal gebruik te maken van de beschikbare data en toepassing van rapportagetools, bijvoorbeeld Power BI. Bepaal hiervoor samen met de interne klant welke KPI’s het meest waardevol zijn en help met het bouwen van een overzichtelijk dashboard.  

Met deze 4 tips heb je een aantal concrete acties in handen die helpen om de agile transitie verder te brengen. Wil je meer lezen over agile controlling en sturen op waarde, download dan mijn e-book.

Over de auteur
Eelko Plomp Business consultant
Download ons ebook
Finance in een agile organisatie
In steeds meer organisaties wordt agile gewerkt, met als primair doel waardecreatie voor de klant. Beoogde voordelen zijn snellere time-tomarket, hogere kwaliteit, risicoreductie, verhoogde productiviteit en meer tevreden medewerkers. Wat moet de rol van de controller in deze beweging zijn? Aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek geef ik in deze publicatie antwoord op de vraag hoe de controller kan bijdragen aan het realiseren van waarde in een agile omgeving.
Download
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen