Het volgende dilemma komt veel teamleiders in de zorg bekend voor: voor het programma van deze week kom je personeel tekort, omdat een aantal collega’s zich plotseling heeft ziek gemeld. Wat doe je? Pas je het programma aan of huur je tijdelijk extra personeel in?

Door het programma aan te passen, gaat er veel tijd verloren aan het opnieuw inplannen van patiënten en personeel. Dit kan leiden tot een lagere cliënttevredenheid, hogere wachtlijsten en lagere productie en omzet. Extra tijdelijk personeel inhuren kost meer geld, maar dan kun je wel de geplande zorg blijven leveren.

Waar voorheen vooral een beroep werd gedaan op extern personeel om pieken op te vangen, zien we tegenwoordig dat dit personeel er ook steeds vaker is om de reguliere productie in stand te houden. Hoe kan je enerzijds de personeelskosten reduceren en anderzijds de uitstroom van personeel verminderen? Volgens ons biedt ‘slimme stuurinformatie’ kansen om aan beide kanten de pijn te verzachten.

Personeelstekort

Teamleiders voelen dagelijks de krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom van medewerkers neemt toe en het lukt nauwelijks om openstaande vacatures te vervullen. En dat terwijl de vraag naar zorg verandert.

Het medisch personeelstekort zien we de afgelopen jaren terug binnen de hele sector. Bij ziekenhuizen en verpleeghuizen is er vooral een tekort aan paramedisch personeel, verpleegkundigen en assisterend personeel. Bij GGZ-instellingen is er een groot tekort aan psychiaters. Afgelopen periode moesten enkele ziekenhuizen en zorginstellingen zelfs afdelingen sluiten vanwege personeelstekort. Deze organisaties konden niet meer instaan voor de patiëntveiligheid en werden gedwongen om patiënten te weigeren.

Het tekort aan specialisten draagt bij aan de toename van de werkdruk. De toenemende werkdruk zorgt voor steeds hogere verzuimpercentages (MSZ 5%; VVT, GGZ en GHZ 6%), vermindert de aantrekkelijkheid voor instroom van nieuw personeel en is aanleiding voor het bestaande personeel om ander werk te overwegen. Het gevolg is dat de algehele werkdruk bij het personeel alleen maar toeneemt.

Wij zien in de praktijk dat slimme operationele stuurinformatie helpt om de roosters beter aan te laten sluiten bij de wensen van het personeel. Door historische data te combineren met beschikbare informatie op ander plekken binnen zorgketen, worden er nu al stappen gemaakt binnen OK-afdelingen en verpleegafdelingen om overuren te reduceren. Diensturen worden beter voorspelbaar en personeel wordt minder overbelast. Hierdoor neemt de medewerkerstevredenheid toe en vermindert de uitstroom van personeel.

Personeelskosten

Personeelskosten hebben het grootste aandeel in de totale lasten binnen de zorgsector (MSZ 54%; VVT, GGZ en GHZ bijna 75%). Jaarlijks nemen de totale personeelskosten toe met gemiddeld 2,3%. Opvallend is dat de kosten voor personeel dat niet in loondienst is, jaarlijks sterker groeien; tussen de 10% en de 22%.

In toenemende mate zien we dat uitstromend personeel zich als zzp’er of interim-professional laat inzetten. Het aantal zzp’ers binnen de zorgsector is in de afgelopen jaren met meer dan 50% toegenomen tot ongeveer 10% van het totale aantal medewerkers in de zorg. De stijging wordt vooral veroorzaakt door verpleegkundigen, medewerkers in de thuiszorg en psychologen.

Met slimme stuurinformatie kan een teamleider beter inspelen op veranderingen in de zorgvraag. Nu wordt een onder- of overcapaciteit vaak pas een paar dagen van te voren inzichtelijk, terwijl dit op basis van de beschikbare data al veel eerder te voorspellen is. Als extern personeel precies op de momenten wordt ingezet waarop het echt niet anders kan, kan een trendbreuk ontstaan in de groei van de inzet van extern personeel. Zo zet je operationele stuurinformatie echt slim in en snijdt het mes aan twee kanten!

Over de auteur
Johan Miedema Consultant

Meer lezen?

Dit was het eerste artikel van de reeks operationeel sturen in de zorg. In dit artikel stonden we stil bij het capaciteitsprobleem binnen de zorgsector en hoe slimme operationele stuurinformatie kan bijdragen aan het beter afstemmen van capaciteit op de zorgvraag. Weten hoe je meer grip kan krijgen op variatie en onvoorspelbaarheid van de zorgvraag? Lees hier het volgende artikel:

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen