De invoering van de Omgevingswet is vertraagd en treedt, naar verwachting, in werking in 2021. Overheden kunnen nu dus even achterover leunen en rustig afwachten wat er op hen afkomt. Of niet?

De Omgevingswet moet er toe gaan leiden dat overheden beter met elkaar samenwerken en mét alle belanghebbenden de fysieke leefomgeving beheren, inrichten en een toekomstbestendig beleid opstellen. De Omgevingswet is dus niet zomaar een bundeling van een (groot) aantal wetten, ministeriële regelingen en AMvB's, de Omgevingswet neemt het hele stelsel op de schop.

Op 21 maart aanstaande vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Buiten de verkiezingsuitslag zelf ben ik erg benieuwd naar de verkiezingsprogramma's. En dan vooral wat er over de (implementatie van) de Omgevingswet wordt gezegd en wat er daarna wordt opgenomen in de collegeprogramma's. De invoering van de Omgevingswet staat immers gepland in de volgende college- en raadsperiode. Een viertal onderwerpen heeft daarbij mijn specifieke aandacht.

1. Participatie

Is er een heldere en breed gedragen visie over participatie? Zijn de doelen en resultaten van participatie bekend, hoe wordt de burger en ondernemer betrokken en wie trekt het proces?

2. Inzicht in de gebiedskenmerken

Elk gebied verdient een specifieke benadering. Maar hoe krijg je inzicht in deze gebiedskenmerken? Het verzamelen, samenbrengen, analyseren én overzichtelijk in kaart brengen van beschikbare data ('Smart data') kan hier een belangrijke (en wellicht onmisbare) rol in spelen.

3. Competenties van medewerkers

Is er genoeg aandacht voor de medewerkers en hun competenties? In de praktijk zie ik dat de implementatie van de Omgevingswet vaak wordt opgepakt vanuit de hoek van ruimtelijke/stedelijke ontwikkeling. Logisch, want de grootste veranderingen vinden op het eerste gezicht plaats binnen het ruimtelijke domein (de fysieke leefomgeving). De vraag of de betrokken medewerkers de juiste competenties, talenten en drijfveren hebben om de Omgevingswet succesvol te implementeren is echter minstens zo belangrijk! Hoe pak je dit aan en wie zijn hierbij betrokken?

4. De dienstverlening

Wat is het niveau van dienstverlening dat wordt nagestreefd? De dienstverlening die een gemeente aan haar burgers en initiatiefnemers wil bieden, hangt nauw samen met hoe de bedrijfsvoering is ingericht. Zijn de werkprocessen bijvoorbeeld afgestemd op de (kortere) termijnen? Hoe wordt hierop gestuurd? Welke informatie wordt onderling gedeeld, zowel intern als extern? Informatisering en automatisering spelen hierbij een belangrijke rol.

Over de auteur
Robrecht van Eldik Legal consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen