Sommige wijken in Nederland kampen met problemen rond wonen, werken, integratie en veiligheid. Deze thema’s worden vaak in één begrip samengevat: leefbaarheid. De Rijksoverheid wil de leefbaarheid in wijken verbeteren. Het thema leefbaarheid staat even zo goed bij woningcorporaties en gemeenten op de agenda.

Gemeenten en corporaties in de voorlinie

Je kunt stellen dat gemeenten samen met woningcorporaties in de eerste linie staan daar waar het om leefbaarheid gaat. Zodra de leefbaarheid onder druk staat, klopt men aan bij de gemeente of de woningcorporatie. Helaas komt een thema als leefbaarheid vaak pas echt in beeld als het al behoorlijk mis is. Als de situatie gespannen is. Mensen niet meer mét, maar liever zonder elkaar leven, mensen de ander niets meer gunnen en men geen rekening meer houdt met elkaar. Op dat moment de leefbaarheid verbeteren vraagt van betrokken partners een behoorlijke investering.

Duurzame verbeteringen?

Veel gemeenten zetten in op verbetering van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door op donkere plaatsen licht aan te brengen, groenstroken weer groen te maken, voor de kinderen een speeltuin te realiseren en door  een wijkcentrum te openen waar mensen elkaar ontmoeten. Ook de woningcorporatie draagt haar steentje bij met het renoveren van woningen en het verbeteren van het aanzien van de woningen. Al deze investeringen hebben zeker een positief effect op de leefbaarheid. Maar hoe duurzaam zijn deze effecten? Helaas leert de ervaring dat de donkere plaatsen uiteindelijk weer donker worden, de groenstroken langzaam minder groen, de speeltuintjes door de oudere jeugd worden gebruikt als hangplek en slechts een beperkte groep bewoners gebruik maakt van het wijkcentrum.

Benieuwd hoe data uw gemeente verder helpt? Ontdek het zelf.

Maak gebruik van de proefperiode     >

Oorzaken herleiden

Iedere keer als ik berichten lees over investeringen in leefbaarheid door gemeenten en woningcorporaties vraag ik me dan ook af of deze keuzes zijn gebaseerd op hoe de situatie in zo’n wijk feitelijk is en vooral: of men weet hoe het in die wijk zover heeft kunnen komen? Kortom, of men gebruik maakt van de instrumenten die er tegenwoordig zijn en die van nut zijn bij het preventief inzetten op leefbaarheid. Iedere gemeente en woningcorporatie kan gebruik maken van een complete databank die inzage biedt in de samenstelling van wijken en buurten. Met data-analyse geeft dit antwoorden op vragen als: Welke typen van huishoudens wonen met elkaar samen en hoe leven die verschillende huishoudens met elkaar? Vullen ze elkaar aan? Of leven ze langs elkaar heen? Worden kwetsbare buren aan hun lot overgelaten of is de wijk juist zo samengesteld dat men voor de ander zorgt. Hoe zien de toekomstige ontwikkelingen eruit? En vragen die ontwikkelingen om maatregelen?

Groeiend besef

Vanuit mijn functie spreek ik dagelijks bestuurders en medewerkers van gemeenten en corporaties. Uit die gesprekken merk ik een groeiend besef dat data van grote toegevoegde waarde is, vanwege de mogelijkheid die zij bieden om vroegtijdig in te grijpen. Door data slim toe te passen heb je invloed op de samenstelling van een wijk, de voorzieningen in die wijk en daarmee de leefbaarheid. Je kunt de juiste partners betrekken bij het realiseren van doelstellingen. En data helpt burgerparticipatie beter te organiseren en te positioneren in de samenleving, door vooruit te zien en data te gebruiken als basis voor beleid en sturing.

Het zou mooi zijn als alle gemeenten en corporaties de stap maken van big data naar smart data binnen een belangrijk maatschappelijk thema als leefbaarheid, zodat zij duurzame oplossingen kunnen bieden voor de mensen in deze wijken en buurten. Hopelijk lezen we dan niet langer berichtgeving over herstelmaatregelen waar het misging, maar juist over proactieve maatregelen die voorkomen dat het misgaat. Hoe mooi zou dat zijn?

Over de auteur
Nicole Hendriks Business manager
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen