In de Volkskrant van 31 mei stond een interessant artikel: ‘Zo maken we Nederland klaar voor de grote vergrijzing’. Mijn oog viel op het woord ‘rollatorcirkel’, het gegeven dat de maximale afstand die ouderen met een rollator afleggen 300 meter is. Een gegeven dat in Geleen-Zuid gebruikt is om de gevoelsmatige afstand tot voorzieningen te verkleinen. De wereld van de fysieke leefomgeving en die van het sociaal domein komen hier bij elkaar. Een ontwikkeling die de Omgevingswet en de Wmo verder versterken.

De Omgevingswet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, gericht op het in onderlinge samenhang:
 a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
 b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies

(Artikel 1.3 Omgevingswet).

Omgevingswet biedt een kans

De Omgevingswet die, zoals het er nu naar uitziet, in 2019 van kracht wordt, gaat uit van een integrale afweging op alle relevante beleidsterreinen. Gelet op het doel van de wet en op de doelstelling uit de Wmo ligt er een nadrukkelijke kans. De Wmo ziet onder andere toe op het:

  • bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,
  • ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Met smart data ontstaat inzicht in de achtergronden van de gemeentelijke prestaties. Het wie, wat, waar, wanneer en waarom achter een verstrekking of voorziening. Dit geeft zicht op de effectiviteit van beleid uit het verleden, maar ook richting aan het (gewenste) beleid voor de toekomst.

Benieuwd hoe data uw gemeente verder helpen? Ontdek het zelf.

Maak gebruik van de proefperiode      >

Hoe nu deze twee werelden, de fysieke leefomgeving en het sociaal domein, te combineren, op elkaar af te stemmen en te versterken? Het gebruik van (Big) data biedt hierbij een handvat.

Behoeften in kaart met data

In het voorbeeld van de rollatorcirkel is het interessant voor een gemeente te weten hoeveel kwetsbare ouderen er op termijn in een bepaald gebied wonen. Vanuit de gedachte dat ouderen steeds langer zelfstandig (moeten) blijven wonen, kan een aanpassing in de ruimtelijke inrichting op termijn noodzakelijk zijn.

Maar er zijn natuurlijk meer vraagstukken, zoals woningbouw en het op termijn beschikbaar hebben en houden van de juiste type woningen. Welk type voorzieningen is gewenst, bij welk type woningen en bijbehorende bewoners?

Een direct voorbeeld hiervan is het vrijkomen van schoolgebouwen door vergrijzing en bevolkingskrimp. Welke nieuwe functie moeten deze gebouwen krijgen? Of is sloop en invulling met specifieke woningtypen de beste keuze?

Big data geven inzicht in de huidige sociale en fysieke opbouw en behoeften in een gemeente. Maar nog belangrijker, in de toekomstige opbouw en behoefte. De voorspellende waarde van de ontwikkeling binnen groepen en tussen groepen is groot. Zo is het aantal hulpbehoevende ouderen in een wijk in 2025 nu al goed te voorspellen. En dus ook de (mogelijke) behoefte aan rollatorcirkels voor de bereikbaarheid van voorzieningen.

Het Volkskrant artikel vind je hier: ‘Zo maken we Nederland klaar voor de grote vergrijzing' (bron: Volkskrant", 31 mei 2017)

Over de auteur
Klaas Kelly Business consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen