Op 1 april 2013 zijn de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. De wet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen en heeft een coherent nationaal aanbestedingskader voor (de)centrale overheden gecreëerd. Ter implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, moet de Aanbestedingswet per 18 april 2016 worden gewijzigd.

Coherent wettelijk kader

De roep hierom werd groter na de Parlementaire enquête naar de bouwfraude. Een van de aanbevelingen daaruit: maak een einde aan het versnipperde aanbestedingskader in Nederland en kom met één uniform en coherent wettelijk kader. Tot 1 april 2013 waren overheden bij nationale opdrachten die niet vielen onder de Europese richtlijnen gebonden aan diverse regelingen en versnipperd beleid, bijvoorbeeld via ‘eigen’ inkoopbeleid.

De invoering van het wettelijk kader heeft in elk geval bij aanbestedende diensten de bewustwording rondom aanbesteden versterkt. Verder wordt er bij de voorbereidingen van (Europese) aanbestedingsprocedures veel aandacht besteed aan de te volgen strategie voor de diverse onderdelen van het proces. Het is dan ook van groot belang dat de betrokken stakeholders elkaar scherp houden en in denkkracht blijven voeden. Door middel van mijn blog lever ik daarbij met veel passie mijn bijdrage aan.

Bingo-aanbesteding

Het Inkoopuitvoeringscentrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC EZ) werd eind 2015 door de Rechtbank van Den Haag teruggefloten, nadat het IUC EZ bij een Europese aanbesteding voor ICT-inhuur een systeem van loting had toegepast. Dit was bij een procedure met voorselectie, waarbij steeds 14 van de 18 IT-dienstverleners dezelfde scores behaalden. Diverse leveranciers werden hierdoor uitgesloten.

Hoewel de Rechtbank het systeem van loting zodanig als niet onrechtmatig bestempelde, had het IUC EZ wél een grondigere, vergelijkende toets moeten toepassen, met een inzichtelijke vergelijking op basis van prijs- en kwaliteitscriteria. Het venijn zit meer in de wijze van toepassing van de loting, dan in de loting zelf. De wijze waarop het IUC EZ het systeem van loting in eerste aanleg heeft toegepast, wordt als willekeurig en daarmee strijdig met het aanbestedingsrecht geacht.

Aanbestedende diensten moeten dus bij de voorbereiding en uitvoering van een (Europese) aanbestedingsprocedure de beginselen van het (Europees) aanbestedingsrecht waarborgen: de beginselen van gelijkheid, transparantie, proportionaliteit en bevordering van de (eerlijke) mededinging. Daarnaast krijgen deelnemers bij aanbestedingen voldoende kans en ruimte om hun onderscheidend vermogen in te brengen bij deelname.

Draagvlak voor (strategische) afwegingen

Het IUC EZ heeft nu als oplossing gekozen om een marktconsultatie te publiceren, waarbij een nieuw bedacht gunningsmodel voor ICT-inhuur vooraf aan de ICT-markt wordt voorgelegd. Moraal van het verhaal is dat het vooraf consulteren en het voeren van een dialoog met de markt leidt tot meer draagvlak voor (strategische) afwegingen die de aanbestedende dienst binnen de wettelijke kaders kan maken. De aanbestedingsregelgeving biedt hiervoor voldoende ruimte. Een instrument van loting is daarmee nog niet geheel uit beeld, maar hoeft dan niet per definitie tot een smalende kwalificatie zoals ‘bingo-aanbesteding’ te leiden. Het was in elk geval nooit de bedoeling van het IUC EZ om een dergelijk complex aanbestedingsproces als ‘bingo-proces’ in de markt te zetten. Het kan ook anders, met een marktconsultatie als onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen