De Transitie Jeugd is een stelselwijziging. Er verandert veel. Voor jeugd gaan provincies en zorgkantoren van het toneel af en komen de gemeenten erop. Voor sommige onderdelen van de jeugdzorg komen andere instellingen in beeld of worden nieuwe opgericht, zoals bijvoorbeeld Wijkteams Jeugd. Sommige begrippen zijn verdwenen in de Jeugdwet, zoals bijvoorbeeld indicatie.

Opvallende constante

Al die veranderingen hebben ten doel dat burgers meer zelf doen (beroep op eigen kracht of het eigen netwerk), er minder zware hulp wordt ingezet, de preventie wordt versterkt en dat de jeugdhulp meer integraal wordt ingezet (onder het bekende motto: "één gezin, één plan, één hulpverlener"). Of die veranderingen ook allemaal tijdig en zonder schade voor cliënten per 1 januari 2015 klaar zijn, wordt betwijfeld gezien de berichten van de afgelopen weken. Daarover is inmiddels genoeg gezegd.

Ik wil het hebben over een opvallende constante. De jeugdzorg kenmerkt zich door het grote aantal betrokken instellingen en instanties. Jeugdzorg is niet één instelling, maar een netwerk dat kinderen en gezinnen ondersteunt. Dit netwerkgehalte blijft ook na 1 januari 2015 onverminderd hoog.

Afspraken onder de nieuwe Jeugdwet

De nieuwe Jeugdwet laat dit zelf al zien: er zijn en blijven aanbieders van jeugdhulp, er zijn en blijven gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderrechter blijven eveneens in beeld, er is en blijft een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (samengevoegd met het Steunpunt Huiselijk Geweld tot Veilig Thuis. Het Bureau Jeugdzorg verdwijnt, maar wijk- en buurtteams komen ervoor terug.

Onder de huidige Wet op de jeugdzorg hebben al deze instellingen onderling werkafspraken gemaakt. Dat heeft een aantal jaren geduurd, weet ik uit eigen ervaring. Onder de nieuwe Jeugdwet moet dat opnieuw gebeuren. Ik noem een aantal voorbeelden:

- Tussen huisarts, wijkteam en aanbieders
- Tussen wijkteam en Veilig Thuis
- Tussen wijkteam en de Raad voor de Kinderbescherming|
- Tussen wijkteam en aanbieders
- Tussen wijkteam, aanbieder en gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming
- Tussen wijkteam en scholen
- Tussen wijkteam, Veilig Thuis en de politie (rond zorgmeldingen)

Dit vraagt van alle partijen veel: niet alleen visie, lef en deskundigheid, maar ook oog voor de rechten en plichten van cliënten en oog voor de grote valkuil van bureaucratisering. Ook dat is een ervaringsfeit van mijzelf en van veel werkers en leidinggevenden in de jeugdzorg.

Dit vraagt van alle partijen veel: niet alleen visie, lef en deskundigheid
Leo Euser
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen